Lokalrådet

Søvind Lokalråd har udspring i Søvind Landsbyråd, som blev dannet tilbage i 2001.

Hvert år i februar måned indkalder Søvind Lokalråd byens borgere til Borgermøde.

Borgermødet er et fælles forum, hvor emner af fællesinteresse for Søvind-området tages op, og nye idéer og tiltag diskuteres. Alle borgere er velkomne til at byde ind med små som store forslag.

I løbet af året arbejder Søvind Lokalråd videre med forslagene fra Borgermødet – i samarbejde med borgerne.

Vedtægter for det nye Søvind Lokalråd

§ 1. Sammenslutningens navn er Søvind Lokalråd.
§ 2. Søvind Lokalråd har til formål at skabe et fælles forum, hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for Søvind området, samt medvirke til at løse fælles opgaver.
Søvind Lokalråd kan være talerør for Søvind området udadtil.
§ 3. Som medlem af det fælles forum er enhver borger, forening, beboergruppe, fællesskab eller institution i Søvind og omegn, hvis virksomhed er foreneligt med Søvind Lokalråds formål.
§ 4. Søvind Lokalråds øverste myndighed er Borgermødet. Lokalrådet består af valgte repræsentanter fra hver borger/forening/ fællesskab. En repræsentant kan kun repræsentere sig selv eller sin organisation.
§ 5. Borgermødet varsles senest 14 dage før ved opslag/nyhedsbrev mv.
Forslag, der ønskes behandlet på borgermødet i februar, skal være Lokalrådet i hænde senest 8 dage før. Borgermødet holdes i februar.
Ekstraordinært kan der indkaldes til borgermøde såfremt Lokalrådet finder det nødvendigt.
Alle borgere fra Søvind og omegn kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret.
Alle beslutninger truffet på borgermødet vedtages ved simpelt stemmeflertal, undtaget § 11.
§ 6. På det ordinære borgermøde i februar skal mindst følgende punkter være på dagsordenen:

a. Valg af dirigent

b. Formandens beretning

c. Beretninger fra fokusgrupperne / arbejdsgrupper

d. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

e. Behandling af indkomne forslag

f. Valg af medlemmer til Lokalrådet, revisor og suppleanter

g. Visioner

h. Eventuelt.

§ 7. Lokalrådet består af 7 medlemmer med 3 suppleanter, som alle er valgt for 2 år ad gangen. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær indenfor en måned efter borgermødet.
Formand og kasserer kan ikke være på valg samtidig.
§ 8. Lokalrådet kan nedsætte fokusgrupper og i en sådan gruppe skal mindst én fra Lokalrådet være medlem fra igangsætningen.
§ 9. Regnskabsåret går fra l. januar til 31. december. Regnskabet revideres af l revisor, der vælges for 1 år ad gangen
på generalforsamlingen i februar.
§ 10. Der betales ikke kontingent
§ 11. Eventuel ophævelse af Søvind Lokalråd skal vedtages på 2 på hinanden følgende borgermøder og hver gang med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Møderne skal afholdes med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum. Borgermødet beslutter hvortil en evt. kassebeholdning skal overgå.
Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 13. februar 2001. Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde den 18. februar 2002. Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde den 28. februar 2008. Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2014.

Søvind lokalråd består af følgende personer:

 

Liste over bestyrelsesmedlemmer i Søvind Lokalråd pr. 1. marts 2018

 

Navn Adresse e-mail Tlf.
Knud Gregersen, på valg feb. 2019 Møllevænget 25 knudgregersen@gmail.com 2277 3836
Karl Haase, på valg feb. 2019 Humleballe 79 Karl.haase@live.dk 2127 4445
Anne Merete Fischer, på valg feb. 2019 Skovvænget 10 annemesf@gmail.com 4266 0106
Lotte Sommer (web-konsulent), på valg feb. 2020 Skovvænget 8 L.Bundgaard@batavus.com 4083 6371
Laila Hussmann, på valg feb. 2019 Toftumvej 32 laila-hussmann@hotmail.com 6111 2801
Birthe Skov Gregersen, på valg feb. 2020 Møllevænget 25 birtheskovg@gmail.com 2143 9027
Gert Junge, på valg feb. 2020 Haldrupvej 38 g.-j@mail.dk 6133 9717
Tanja Stöcks, 1. suppleant Haldrupvej 38 tanja-s@live.dk 6160 9717
Marie Broch, 2. suppleant Vorsøvej 18 mariebroch@gmail.com 2193 1294
Morten Korgaard Johansson, 3. suppleant Katrinehøjvej 54 Morten.johansson@gmail.com 8733 2802

 

RESSOURCE-GRUPPE – SØVIND LOKALRÅD

På borgermødet afholdt d. 11. februar 2016 blev der, på opfordring af Søvind Lokalråd, oprettet en ressourcegruppe, der kan give en hjælpende hånd ved arrangementer og arbejdsopgaver, som Lokalrådet igangsætter. På mødet meldte 8 personer sig til at indgå i gruppen.

 

Susanne Stjernholm Nielsen: stjernholm08@gmail.com

Bjørn Jensen: bjornjensen76@yahoo.com

Karen Margrethe Broch, Vorsøvej 22: kmbroch@hotmail.com

(bruncharrangement)

Lisbeth Nørholm Frederiksen, Tyrrestrupvej 16: lisbethnf@gmail.com

Knud Gregersen: knudgregersen@gmail.com

Martin Lausen, Nyvangen 19: kmlausen19@gmail.com

Ove Andersen: else-ove@fiberpost.dk

Jonna Thorstensen, Glibingvej 6: thorstensen@os.dk

(fællesspisning, brunch)

 

Efterfølgende har meldt sig:

Lilly Nielsen, Vorsøvej 8:

(fællesspisning, brunch)