Lokalrådet

Lokalrådet

Søvind Lokalråd har udspring i Søvind Landsbyråd, som blev dannet tilbage i 2001.

Hvert år i februar måned indkalder Søvind Lokalråd byens borgere til Borgermøde.

Borgermødet er et fælles forum, hvor emner af fællesinteresse for Søvind-området tages op, og nye idéer og tiltag diskuteres. Alle borgere er velkomne til at byde ind med små som store forslag.

I løbet af året arbejder Søvind Lokalråd videre med forslagene fra Borgermødet – i samarbejde med borgerne.

 

 

Vedtægter for Søvind Lokalråd

 

 • 1. Sammenslutningens navn er Søvind Lokalråd.
 • 2. Søvind Lokalråd har til formål at skabe et fælles forum, hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for Søvind området, samt medvirke til at løse fælles opgaver.
  Søvind Lokalråd kan være talerør for Søvind området udadtil.
 • 3. Som medlem af det fælles forum er enhver borger i Søvind og omegn.
 • 4. Søvind Lokalråds øverste myndighed er Borgermødet. Lokalrådet består af valgte repræsentanter fra Søvind og omegn. En repræsentant kan kun repræsentere sig selv.
 • 5. Borgermødet varsles senest 14 dage før ved opslag/nyhedsbrev mv.
  Forslag, der ønskes behandlet på borgermødet i februar, skal være Lokalrådet i hænde senest 8 dage før. Borgermødet holdes i februar.
  Ekstraordinært kan der indkaldes til borgermøde såfremt Lokalrådet finder det nødvendigt.
  Alle borgere fra Søvind og omegn kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret.
  Alle beslutninger truffet på borgermødet vedtages ved simpelt stemmeflertal, undtaget § 11.
 • 6. På det ordinære borgermøde i februar skal mindst følgende punkter være på dagsordenen:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretninger fra fokusgrupperne / arbejdsgrupper
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til Lokalrådet, revisor og suppleanter
 7. Visioner
 8. Eventuelt.
 • 7. Lokalrådet består af 7 medlemmer valgt for 2 år ad gangen.

Desuden vælges 3 suppleanter for 1 år ad gangen.

Der vælges altså henholdsvis 3 og 4 medlemmer til Lokalrådet hvert år.

Hvis et medlem af Lokalrådet træder tilbage i løbet af en valgperiode, træder en suppleant ind i lokalrådet indtil næste Borgermøde, hvorefter posten skal besættes ved valg.

Der kan derfor i sådant tilfælde også optræde valg til Lokalrådet for kun ét år.

Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær indenfor en måned efter borgermødet samt ved indtræden af suppleant.

 • 8. Lokalrådet kan nedsætte fokusgrupper og i en sådan gruppe skal mindst én fra Lokalrådet være medlem fra igangsætningen.
 • 9. Regnskabsåret går fra l. januar til 31. december. Regnskabet revideres af l revisor, der vælges for 1 år ad gangen på generalforsamlingen i februar.
 • 10. Der betales ikke kontingent
 • 11. Eventuel ophævelse af Søvind Lokalråd skal vedtages på 2 på hinanden følgende borgermøder og hver gang med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
  Møderne skal afholdes med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum. Borgermødet beslutter hvortil en evt. kassebeholdning skal overgå.

Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 13. februar 2001. Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde den 18. februar 2002. Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde den 28. februar 2008. Ændret på ordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2014. Ændret på ordinært Borgermøde februar 2019

 

 

Søvind lokalråd består af følgende personer:

 

Liste over bestyrelsesmedlemmer i Søvind Lokalråd pr. 1. marts 2018

 

RESSOURCE-GRUPPE – SØVIND LOKALRÅD

På borgermødet afholdt d. 11. februar 2016 blev der, på opfordring af Søvind Lokalråd, oprettet en ressourcegruppe, der kan give en hjælpende hånd ved arrangementer og arbejdsopgaver, som Lokalrådet igangsætter. På mødet meldte 8 personer sig til at indgå i gruppen.

 

Susanne Stjernholm Nielsen: stjernholm08@gmail.com

Bjørn Jensen: bjornjensen76@yahoo.com

Karen Margrethe Broch, Vorsøvej 22: kmbroch@hotmail.com

(bruncharrangement)

Lisbeth Nørholm Frederiksen, Tyrrestrupvej 16: lisbethnf@gmail.com

Knud Gregersen: knudgregersen@gmail.com

Martin Lausen, Nyvangen 19: kmlausen19@gmail.com

Ove Andersen: else-ove@fiberpost.dk

Jonna Thorstensen, Glibingvej 6: thorstensen@os.dk

(fællesspisning, brunch)

 

Efterfølgende har meldt sig:

Lilly Nielsen, Vorsøvej 8:

(fællesspisning, brunch)